Aanvullende voorwaarden American E-Scooter en Solexen verhuur | Lot66

Aanvullende voorwaarden American E-Scooter en Solexen verhuur

HUURVOORWAARDEN American E-Scooter
Onder huurder wordt verstaan: ondergetekende.
Onder het gehuurde wordt verstaan: eScooter met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst.

Artikel 1
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Lot66 wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
Er dient een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat als bij ontvangst wordt teruggebracht. Contante borg ontvangt u direct terug na uw tocht, een borg per pinbetaling ontvangt u op een later moment retour. De kosten van de borg zijn €50 per eScooter met een maximum van €250,-. Tevens dient de huurder een geldig Nederlands legitimatiebewijs achter te laten.

Artikel 2
Het rijden op een eScooter is alleen toegestaan door personen die in het bezit zijn van een bromcertificaat of rijbewijs.

Artikel 3
a) De huurder is aansprakelijk voor schade aan de eScooter ongeacht hoe deze schade is ontstaan of wie de schade heeft veroorzaakt. De huurder is tevens verantwoordelijk in geval van diefstal van het gehuurde. De huurder zal kosten van herstel of vervanging uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contact aan Lot66 voldoen.
b) De huurder/bestuurder is WA verzekerd voor de schade toegebracht tijdens het gebruik van het gehuurde, aan derden met een eigen risico van €250,-.

Artikel 4
Lot66 is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Lot66 op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Lot66 is te allen tijde gerechtigd het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in onderhuur of gebruik af te staan. Het is tevens niet toegestaan de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 8
Bij een vroegtijdige retournering van het gehuurde blijft de volle huurprijs gelden.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en de Algemene Plaatselijke Verordening is het ten strengste verboden voor de bestuurder:
a) Alcoholische dranken voorafgaand en/of tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de eScooter tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10
Het huren van de eScooter geschiedt op eigen risico. Lot66 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden, kleding en/of goederen.

Artikel 11
Bij tijdsoverschrijding geldt per afgerond kwartier een tarief van €3,- per gehuurde eScooter.

Artikel 12
Bij reservering dient het volledige bedrag voortvloeiend uit de reservering uiterlijk 1 week voor de huurdatum te worden overgemaakt op ABN/AMRO-rekening: NL67 ABNA 0509576923 t.n.v. Lot66.
Bij reservering binnen 1 week voor de huurdatum dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt.

Artikel 13
Annulering is kosteloos tot 2 weken voor de huurdatum. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de tocht geldt de volledige huursom.

 

 

HUURVOORWAARDEN Solexen
Onder huurder wordt verstaan: ondergetekende.
Onder het gehuurde wordt verstaan: Solex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst.

Artikel 1
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Lot66 wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
Er dient een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat als bij ontvangst wordt teruggebracht. Contante borg ontvangt u direct terug na uw tocht, een borg per pinbetaling ontvangt u op een later moment retour. De kosten van de borg zijn €50 per Solex met een maximum van €250,-. Tevens dient de huurder een geldig Nederlands legitimatiebewijs achter te laten.

Artikel 2
Het rijden op een Solex is alleen toegestaan door personen die in het bezit zijn van een bromcertificaat of rijbewijs.

Artikel 3
a) De huurder is aansprakelijk voor schade aan de Solex ongeacht hoe deze schade is ontstaan of wie de schade heeft veroorzaakt. De huurder is tevens verantwoordelijk in geval van diefstal van het gehuurde. De huurder zal kosten van herstel of vervanging uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contact aan Lot66 voldoen.
b) De huurder/bestuurder is WA verzekerd voor de schade toegebracht tijdens het gebruik van het gehuurde, aan derden met een eigen risico van €250,-.

Artikel 4
Lot66 is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Lot66 op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Lot66 is te allen tijde gerechtigd het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in onderhuur of gebruik af te staan. Het is tevens niet toegestaan de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 

Artikel 8
Bij een vroegtijdige retournering van het gehuurde blijft de volle huurprijs gelden.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en de Algemene Plaatselijke Verordening is het ten strengste verboden voor de bestuurder:
a) Alcoholische dranken voorafgaand en/of tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de Solex tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10
Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Lot66 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden, kleding en/of goederen.

Artikel 11
Bij tijdsoverschrijding geldt per afgerond kwartier een tarief van €3,- per gehuurde Solex.

Artikel 12
Bij reservering dient het volledige bedrag voortvloeiend uit de reservering uiterlijk 1 week voor de huurdatum te worden overgemaakt op ABN/AMRO-rekening: NL67 ABNA 0509576923 t.n.v. Lot66.
Bij reservering binnen 1 week voor de huurdatum dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt.

Artikel 13
Annulering is kosteloos tot 2 weken voor de huurdatum. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de tocht geldt de volledige huursom.

 

© 2022 Lot66Lothian BV